Er du ANSA-medlem, kontaktperson, representant for et lokallag, utvalg eller landsstyre kan du søke om Goodwill-støtte til arrangementer!

Alle medlemmer, kontaktpersoner, lokallag, utvalg og landsstyrer kan søke Goodwill-støtte til arrangementer som forventes å gå i underskudd.

Søke om Goodwill?

button_soek-om-goodwill-stoette-her.png

Formål med Goodwill

  • Goodwill skal virke som et velferdstilbud for norske studenter i utlandet og som en stimulans for presentasjon og markedsføring av ANSA.
  • Innvilgning av Goodwill-støtte er en underskuddsgaranti som skal gi søkeren anledning til å avholde et arrangement som vedkommende ellers ikke ville hatt råd til å avholde.

Kriterier for tildeling

Goodwill-støtte tildeles kun følgende arrangementer, og med henholdsvis følgende maksimalbeløp:

  • Rekrutteringsarrangementer: hvor hensikten er å promotere ANSA og verve nye medlemmer på studiestedet På disse arrangementene behøver man ikke ta en egenandel av deltakerne. Maksimalt søknadsbeløp kr 7 000,-
  • Merch med ANSA logo: Maksimalt søknadsbeløp kr 5 000,-          
  • Sosiale arrangementer: Maksimalt søknadsbeløp kr 20 000,- 
  • Faglig arrangementer: For eksempel fagseminar eller karrieredag. Maksimalt søknadsbeløp kr 23 000,-.
  • Arrangement med fokus på miljø -utdyp i beskrivelse: maksimalt søknadsbeløp: kr 20 000,-
  • Internasjonale arrangementer: i regi av to eller flere ANSA-land/regioner som har arrangementet oppført i budsjettet og som sammen deler ansvaret. Maksimalt søknadsbeløp kr 40 000,- 
  • Obligatoriske arrangementer: Arrangering av årsmøter og organisasjonskurs til ANSA Land-/regioner eller Utvalg hvor driftstøtte ikke rekker til. Maksimalt søknadsbeløp kr 20 000,-

 NB! Tak for maksimalt støtte er kr 350,- per medlem.

Maksimalbeløpene er forbeholdt store arrangementer; beløpet som vil kunne bli innvilget avhenger av antall forventede deltakere og hvor mye som allerede har blitt gitt til ANSA-land/regionen eller lokallag i løpet av kalenderåret. Innvilgningen kommer i form av en sum per deltakende medlem og antall endelige deltakere må derfor spesifiseres i regnskapet som tilsendes ANSA Sentralt etter arrangementet.  

Det innvilges ikke støtte til alkohol. Videre skal alkohol ikke benyttes som en salgsfremmende faktor, verken i profileringen, innbydelsen eller markedsføringen av arrangementet. Søknader om arrangementer som ikke følger dette vil ikke bli behandlet.

Det utbetales ikke Goodwill-støtte til arrangementer som ender opp med å gå i overskudd. Om underskuddet etter arrangementet blir større enn det som var budsjettert, og dermed større enn den støtten det er gitt garanti for fra fordelingsutvalget, kan ikke dette dekkes.

Unntaket for prisdifferanse kan være rekrutteringsarrangementer hvor hovedformålet er å synligjøre ANSA og rekruttere nye  medlemmer. Personer som ikke kan bli medlemmer av ANSA kan få medlemspris dersom de er støttemedlemmer, men det gis ikke Goodwill-støtte til støttemedlemmer. 

Behandling av søknader

Goodwill-fondet disponeres av en komité i ANSAs sekretariat i Oslo. Fondet har en begrenset pott og ved tildeling av midler vil komitéen etterstrebe en jevn fordeling blant søknadene.

Underskuddet som det søkes om støtte til skal begrunnes i søknaden. I tillegg skal en arrangementsbeskrivelse (evt. invitasjonene til studentene) vedlegges. Dersom ANSA-land/region sitter på høy egenkapital, må det også oppgis en grunn til hvorfor denne ikke brukes til å dekke underskuddet.

Søknadsfrist er én måned før arrangementet. Spørsmål kan rettes til regnskap@ansa.no.

Forskudd

Dersom det er nødvendig med et forskudd for å kunne avholde et arrangement, kan dette innvilges av komitéen. Beløpets størrelse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Utbetaling av innvilget Goodwill

Arrangørene må sende detaljert regnskap til regnskap@ansa.no innen én måned etter gjennomført arrangement for å få underskuddet refundert i henhold til bevilgningen. Dersom de påløpte kostnadene blir lavere enn de budsjetterte kostnadene som lå til grunn for bevilgningen, reduseres utbetalingen tilsvarende.

Regnskapsmal til Goodwill utbetaling 

Klageinstans

Dersom søkere mener at søknaden er blitt avslått eller beløpet er redusert på feil premisser, kan de sende skriftlig klage til generalsekretær (hanne.refsdal@ansa.no) innen to uker etter at gruppen er tildelt utfallet av avgjørelsen.