Studerer du i et land uten ANSA lokallag? Du har likevel mange muligheter til å bruke medlemskapet ditt og engasjere deg!

Som ANSA medlem utenfor et etablert ANSA-land, har du nesten alle mulighetene du kan lese om her.

Du kan:

Arrangere arrangementer

1. Finn på en skikkelig god idé!

Av erfaring kommer ofte de beste ideene gjerne frem over et glass vin.

2. Si ideen høyt!

Dette er lurt for å forsikre deg om at vennene dine også syns det er en god idé. Dersom de er uenige, og du likevel er sikker, må du bare kjøre på solo på de neste trinnene.

3. Gjør et anslag på kostnader – og spør ANSA om støtte!

Lokallag, landsstyre eller ANSAs fond for grasrotaktivitet Goodwill har alle midler å dele ut – spør eller søk!

Informasjon om Goodwill finner du på It's Learning. Logg deg inn eller ta kontakt: medlem@ansa.no.

4. Lag et arrangement av det på Facebook og ANSA.no!

Det kan være lurt å slenge på et artig bilde og en fengende tekst for å få folk engasjert, men er påfunnet godt nok, trengs det ofte lite overbevisning annet enn selve saken!

Her er alle ANSA-arrangementer samlet.

5. Inviter venner og del arrangementet!

La arrangementet være åpent for at alle kan invitere. Få landsstyret til å dele det på hovedsiden og pass på at det ligger synlig på ANSA.no.

6. Det enkle er ofte det beste:

Til Martin Open laget vi et arrangement, skrev opp lag mellom de som hadde meldt seg på og håpet på fint vær. Så fikk vi bestilt baner til dagen vi skulle ha turneringen. Er det mange som skal være med – bruk påmeldingsskjemaet på ANSA.no.

7. Litt fra hver 

På selve dagen tok vi en liten sum penger av hver deltager, i vårt tilfelle seks Euro, som dekket baneleie og pizza til hele gjengen. Resten av pengene brukes til premier til høstens turnering!

8. Gjenta året etter

– og en tradisjon er etablert!

Teksten ble opprinnelig publisert i ANSAnytt #3 2015.

Søke om penger til arrangementer (goodwill).

Er du ANSA-medlem, kontaktperson, representant for et lokallag, utvalg eller landsstyre kan du søke om Goodwill-støtte til arrangementer!

Alle medlemmer, kontaktpersoner, lokallag, utvalg og landsstyrer kan søke Goodwill-støtte til arrangementer som forventes å gå i underskudd. Unntakene er pålagte arrangementer i regi av landsstyrene (landsmøte og organisasjonskurs) – for disse kan man søke om Brannfond-midler.

Søke om Goodwill?

Søk om Goodwill-støtte her.

Formål med Goodwill

  • Goodwill skal virke som et velferdstilbud for norske studenter i utlandet og som en stimulans for presentasjon og markedsføring av ANSA.
  • Innvilgning av Goodwill-støtte er en underskuddsgaranti som skal gi søkeren anledning til å avholde et arrangement som vedkommende ellers ikke ville hatt råd til å avholde.

Kriterier for tildeling

Goodwill-støtte tildeles kun følgende arrangementer, og med henholdsvis følgende maksimalbeløp:

  • Rekrutteringsarrangementer hvor hensikten er å vise hva ANSA er, og at dette skal være en oppfordring til å verve nye medlemmer på studiestedet. På disse arrangementene behøver man ikke ta en egenandel av deltakerne. Maksbeløp: 7000 NOK.
  • Sosiale og kulturelle arrangementer som bidrar til å styrke forståelsen mellom norske studenter og andre lands innbyggere eller kulturer, eller arrangementer og tiltak som bidrar til å fremme kjennskap til norsk kultur. Maksbeløp: 20 000 NOK.
  • Arrangementer og tiltak av faglig karakter. Maksbeløp: 23 000 NOK.
  • Internasjonale arrangementer, i regi av to eller flere ANSA-land som har arrangementet oppført i budsjettet og som sammen deler ansvaret. Maksbeløp: 40 000 NOK.

Maksimalbeløpene er forbeholdt store arrangementer; beløpet som vil kunne bli innvilget avhenger av antall forventede deltakere og hvor mye som allerede har blitt gitt til ANSA-landet i løpet av kalenderåret. Innvilgningen kommer i form av en sum per deltakende medlem og antall endelige deltakere må derfor spesifiseres i regnskapet som tilsendes ANSA Sentralt etter arrangementet.

Det innvilges ikke støtte til alkohol. Videre skal alkohol ikke benyttes som en salgsfremmende faktor, verken i profileringen, innbydelsen eller markedsføringen av arrangementet. Søknader om arrangementer som ikke følger dette vil ikke bli behandlet.

Det utbetales ikke Goodwill-støtte til arrangementer som ender opp med å gå i overskudd. Om underskuddet etter arrangementet blir større enn det som var budsjettert, og dermed større enn den støtten det er gitt garanti for fra fordelingsutvalget, kan ikke dette dekkes.

Søkere oppfordres å søke landsstyret om støtte før de søker om Goodwill-støtte. Det gis som hovedregel ikke støtte til ikke-medlemmer. Det skal alltid tilstrebes stor prisdifferanse mellom medlemmer og ikke-medlemmer på et arrangement, og alltid være minimum kostpris for ikke-medlemmer.

Unntaket for prisdifferanse kan være rekrutteringsarrangementer hvor hovedformålet er å rekruttere medlemmer. Personer som ikke kan bli medlemmer av ANSA kan få medlemspris dersom de er støttemedlemmer, men det gis ikke Goodwill-støtte til støttemedlemmer. 

Behandling av søknader

Goodwill-fondet disponeres av et fordelingsutvalg i ANSAs sekretariat i Oslo. Fondet har en begrenset pott og ved tildeling av midler vil fordelingsutvalget etterstrebe en jevn fordeling blant ANSA-landene.

Søknadsskjema med eget regneark for oppsett av budsjett er å finne på ANSAnett.

Underskuddet som det søkes om støtte til skal begrunnes i søknaden. I tillegg skal en arrangementsbeskrivelse (evt. invitasjonene til studentene) vedlegges. Dersom ANSA-landet sitter på høy egenkapital, må det også oppgis en grunn til hvorfor denne ikke brukes til å dekke underskuddet.

Søknadsfrist er én måned før arrangementet. Spørsmål kan rettes til regnskap@ansa.no.

Forskudd

Dersom det er nødvendig med et forskudd for å kunne avholde et arrangement, kan dette innvilges av komitéen. Beløpets størrelse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Utbetaling av innvilget Goodwill

Arrangørene må sende detaljert regnskap til ANSA Sentralt innen én måned etter gjennomført arrangement for å få underskuddet refundert i henhold til bevilgningen. Dersom de påløpte kostnadene blir lavere enn de budsjetterte kostnadene som lå til grunn for bevilgningen, reduseres utbetalingen tilsvarende.

Klageinstans

Dersom søkere mener at søknaden er blitt avslått eller beløpet er redusert på feil premisser, kan de sende skriftlig klage til generalsekretær innen to uker etter at gruppen er tildelt utfallet av avgjørelsen.

Stille til verv

Stille til verv - gjør en forskjell for andre, og få med deg erfaring til arbeidslivet

Bli med på å gjøre hverdagen til norske studenter i utlandet enda bedre! Det finnes forskjellige måter du kan engasjere deg på i ANSA - alt fra lokalt i byen du studerer til å være president og styre organisasjonen.

ANSA hadde ikke vært en realitet uten de over 500 tillitsvalgte ute i verden, og noen hjemme i Norge, som engasjerer seg i ANSA.

ANSAs tillitsvalgte arrangerer et hav av ulike aktiviteter studieåret igjennom – være seg pub-quiz, julebord, veldedighetsprosjekter, 17. mai-feiring eller karrieredager. 

Hvorfor engasjere deg?

Et tillitsverv i ANSA kan gi deg nyttige erfaringer, flotte opplevelser, et nytt nettverk og ikke minst får du bidratt til å gjøre hverdagen til andre utenlandsstudenter enda bedre!

Drivkraften i ANSA

Det er de tillitsvalgte rundt omkring i verden som er drivkraften i ANSA. Deres kreative påfunn blir til alt fra studentolympiader og veldedighetsprosjekter til pepperkakebaking og pub-quiz. Ingenting er for lite, som for eksempel en liten gjeng på sumo-turnering i Japan, men ingenting er heller for stort for de som tør å satse! Man kan samle 800 konsertlystne ungdommer til å se Kaizers Orchestra i Praha eller studenter fra hele Europa i en skibakke i Engelberg.

Det er ikke vanskelig å få et verv i ANSA! Aller først bør du bestemme deg for hvor du har lyst til å engasjere deg.

Vervene i ANSA

Det finnes ulike verv i ANSA og du kan engasjere deg på alt fra lokalt plan til å sitte øverst i organisasjonen som president. Alle verv er like viktige og utgjør en forskjell for norske medstudenter i utlandet.

Kontaktperson (KP)

Vi tilstreber å ha en tillitsvalgt på hvert enkelt lærested der det går en nordmann. Kontaktpersonenes oppgaver varierer, men dette er i stor grad et verv der du selv velger hva du vil gjøre ut av det. Du forplikter deg til at vi kan offentliggjøre dine kontaktdetaljer slik at fremtidige søkere og studenter kan kontakte deg. Kanskje kan ANSA bruke deg som primærkontakt dersom det skjer noe på ditt lærested.

Hva kreves av en kontaktperson?

En god KP skriver en studiestedsrapport som vårt informasjonskontor kan benytte seg av for praktisk og mer personlig informasjon. Utover dette er du som KP hjertelig velkommen til å arrangere treff for nordmenn i området ditt, og til å søke om midler til det fra ANSA.

Bli kontaktperson

For å bli KP sender du e-post til medlem@ansa.no.

Lokallag

I byer der det befinner seg mange nordmenn går ofte disse sammen og former et lokallag. Da velges et styre på minst to personer til å føre en litt mer organisert form for representasjon av ANSA og avholdelse av arrangementer. Lokallagene plikter i å holde et årsmøte hvert år der styret velges. Lokallagene ligger alltid underlagt et landsstyre, og får i noen tilfeller driftsmidler av landsstyret. Du finner lokallaget ditt via nettsidene til de ulike ANSA-landene.  

Landsstyre

Det finnes 25 såkalte «ANSA»-land, altså land med egne ANSA-styrer. Landsstyrene er ganske selvstendige i sin virksomhet og er skrudd sammen på forskjellige måter. Et landsstyre får driftsmidler direkte fra ANSA og forplikter til avholdelse av landsmøte og organisasjonskurs hvert år. Utover dette kan selvsagt landene stå for masse annet moro, for eksempel medlemsblad, karrieredager, kulturelle utflukter og hva enn man kan komme på. Du finner landsstyret ditt via nettsidene til ANSA-landene.

Utvalg

For alle med spesielle interessefelt eller med lysten til å starte et prosjekt, kan ANSA gi rom, nettverk og midler. Derfor har vi noen flotte utvalg i ANSA, som enten samler studenter fra en fagretning som ANSA Veterinær (eller ANSAVet), eller som samler de rundt et prosjekt, som kunstutstillingen ScanArt. Vi har for tiden følgende utvalg i ANSA.

Hovedstyret

Ved hver generalforsamling, i august hvert år, velger de oppmøtte medlemmene et nytt hovedstyre i ANSA. Hovedstyrets formål er å følge opp de vedtakene som blir gjort under generalforsamlingen og sørge for styringen av ANSA i løpet av året. Dette er altså et strategisk organ som møtes til seks møter i løpet av året.

Hver hovedstyrerepresentant får ansvaret for å følge opp noen land og utvalg. Både nåværende og tidligere utenlandsstudenter kan stille til valg i ANSA, og dette gjøres ved å ta kontakt med valgkomitéen.

President

Samtidig som et nytt hovedstyre velges, velges det også en ny president. Presidenten er styreleder, men i motsetning til resten av hovedstyret, jobber vedkomne på fulltid på kontoret i Storgata 19 i Oslo. Presidenten jobber hovedsakelig politisk og med media for å fremme utenlandsstudenters interesser, men er også lederen for både hovedstyret og organisasjonen. Ønsker du å stille til valg i ANSA som presiden? Kandidater bør melde sin kandidatur til valgkomitéen

Start et utvalg, lokallag eller landsstyre

Dersom du ikke fant det utvalget du håpet på, eller det ikke finnes noe lokallag i byen, eller noe landsstyre i landet der du studerer, ta gjerne kontakt med oss! Vi hjelper deg med råd og informasjon om hvordan du eventuelt kan skape et nytt medlem i ANSA-familien.

For tillitsvalgte i ANSA

Dersom du allerede er tillitsvalgt, tusen takk! Alt du trenger å vite (eller nesten) ligger på vårt intranett ANSAnett som du kan logge inn på.

Starte et eget ANSA-land

Det finnes ANSA-medlemmer i hele 90 land. 27 av disse er såkalte «ANSA-land». Hva skal til for å få denne tittelen? Vi spurte det yngste ANSA-landet av dem alle – ANSA Sør-Korea – om prosessen, utfordringene og erfaringene de har gjort seg.

Tekst: Ida Marie Grødal Halvorsen, foto: Maren Hald Bjørgum

1.     En katalysator

For å etablere et ANSA-land er man avhengig av både medlemstall og et behov, men det viktigst av alt er en katalysator som setter i gang prosessen - ildsjelen. I Sør-Koreas tilfelle var dette nåværende leder Aleksander Solberg og hovedstyrerepresentant Maren Hald Bjørgum. De var begge basert i Seoul, der en stor del av de norske studentene i Sør-Korea befinner seg. Aleksander kontaktet Hovedstyret høsten 2014 for å høre om mulighetene til å stifte et ANSA-land. Responsen han fikk var bra og fakkelen var tent.

Lyst til å studere i Sør-Korea?

2.     Velkomstmiddag

I september 2014 fikk Aleksander og Maren, gjennom ANSA Sentralt, sendt ut en felles e-post til alle ANSA-medlemmer i Sør-Korea hvor de inviterte til en velkomstmiddag for å sosialisere og lufte ideen om å bli et ANSA-land. Også her fikk ideen gjennomslag og resultatet av middagen var at det ble dannet et interimsstyre.

ANSA har mange kontaktpersoner rundt om i hele verden, finn en kontaktperson i ditt studieland her.

3.     Interimsstyre

Ideen bak dette interimsstyret, som fungerte som et slags begrenset landsstyre, var å finne ut av om det faktisk var interesse og muligheter for at Sør-Korea kunne bli et fungerende ANSA-land. Interimsstyret organiserte derfor aktiviteter med jevne mellomrom, blant annet en tur til grensen Sør- og Nord-Korea, tur til fornøyelsesparken Everland, et julebord – vi besøkte til og med Sondre Lerche da han kom til Seoul for å spille konsert. Til vårsemesteret fortsatte vi med aktiviteter og flere av oss deltok på ANSA Asia Convention i Hong Kong. I tillegg til organisatoriske funksjoner tok interimsstyret også ansvar for hjelp og informasjon.

Blogginnlegg fra ANSA Sør-Koreas 17. mai-feiring i Busan.

4.     Søknaden blir sendt

Etter omtrent fem måneders drift gav Maren oss klarsignal til å sende en søknad. Søknaden ble deretter tatt opp på årsmøtet å hovedstyret i mars og dernest godkjent. ANSA Sør-Korea var nå offisielt et ANSA-land!

5.     Stiftelsesmøte og presidentbesøk

Vi kalte deretter inn til et stiftelsesmøte i Seoul, hvor vi til og med fikk daværende ANSA-president Madeleine Mowinckel med oss. Her valgte vi det første styret, satte ned stattutter, arbeidsprogram, budsjett og diskuterte fremtiden til ANSA Sør-Korea. Siden dette har det offisielle landsstyret hatt et par møter og vi har fortsatt å ha arrangementer som matlagingskurs og, så klart, 17. mai-feiring i Busan med den norske ambassaden og expater. Til høsten vil vi gjennomførte organisasjonskurs og et nytt landsmøte.

Hva får du igjen for å engasjere deg?

ANSA hadde ikke eksistert uten de tillitsvalgte, det er de som gjør at vi kan være tilstede for alle medlemmene våre rundt om i hele verden. Men hvorfor skal akkurat du engasjere deg? Holder det ikke at noen andre gjør det? Vi har spurt lederne for noen av Norges største ungdomsorganisasjoner hvorfor man bør bli engasjert.

Ida Lindtveit

Leder, KrFU

Du vil få mange nye, gode vennskap, få mange spennende muligheter og få kunnskap på områder du ikke kan få andre steder. Ikke minst er det utrolig spennende og gøy å engasjere seg. Du kan være med på å gjøre endringer som får stor betydning og få gjennomslag for dine meninger.

 

Nikolai Fjågesund

Leder, Europeisk Ungdom

Det å engasjere seg i en frivillig organisasjon gir deg erfaringer og kunnskap du aldri kan lese deg frem til. Dessuten får man muligheter til å prøve og feile innenfor trygge omgivelser. Med internasjonal erfaring får du dessuten det beste fra flere steder i verden. I et stadig mer globalisert arbeidsmarked er dette gull verdt.

 

Eirik Rise

Leder, Skeiv Ungdom

For meg har det å engasjere meg i frivilligheten vært med å gi mening med tilværelsen. Jeg har kunnet kjempe for et mer rettferdig samfunn, lært å kjenne mine egne styrker og svakheter og fått nye ferdigheter og kunnskaper, møtt mennesker som utfordrer og støtter meg og gjør meg til den jeg er.

 

Espen André Breivik

Leder, Røde Kors Ungdom

Jeg tror de fleste av oss har lyst å oppnå noe, ha betydning eller gjøre en forskjell. Mye kan man gjøre alene, men det beste er å engasjere seg i en organisasjon eller nettverk med mennesker som arbeider for og tror på det samme som deg selv. For meg er det flyktningsaken som har engasjert meg i ti år; siden jeg var 14 år og ble frivillig i Røde Kors Ungdom. Frivillig arbeid og verv i Røde Kors Ungdom har gitt meg innsikt og muligheter jeg ikke ante noe om før jeg meldte meg som frivillig.

 

Erling Laugsand

Leder, Senterungdommen

Noen av mine beste venner har jeg blitt kjent med gjennom de ulike vervene jeg har hatt. Det er meningsfullt å jobbe sammen om spørsmål man er opptatt av.

 

Tord Hustveit

Leder, Unge Venstre

Det å engasjere seg er en måte å påvirke samfunnet rundt deg, enten det gjelder studiestedet, nabolaget eller landet. Med på kjøpet får du gode venner og erfaringer.  

 

Atle Simonsen

Leder, Fremskrittspartiets Ungdom

Organisasjonslivet har gitt meg en helt unik erfaring og kompetanse innen ledelse, politikk og kommunikasjon, i tillegg til å ha fått et godt nettverk. På veien har jeg hatt det utrolig gøy og fått opplevelser og venner for livet.

Nicholas Wilkinson

Leder, Sosialistisk Ungdom

Verden vi lever i er laget av mennesker – og forandres av tillitsvalgte. Vil du være en som ser på verden, eller en som skaper en bedre verden? Vil du det siste må du engasjere deg.

 

Artikkelen var først på trykk i ANSAnytt #2 2016.