Som lærer kan du undervise både barn og voksne i ulike fag. Det er viktig å ha faglig kunnskap, men også gode sosiale og pedagogiske ferdigheter.

Hva innebærer utdanningen?

Grunnskolelærer 
I Norge kan du studere til å bli grunnskolelærer for 1.- 7. trinn eller 5. - 10. trinn. Les mer om grunnskolelærerutdanningen på Utdanning.no

Utdanningen tar 5 år og er knyttet opp mot en rammeplan der du særlig lærer om norske forhold. Tilsvarende utdanning finnes derfor ikke i utlandet. Dersom du ønsker å bli grunnskolelærer kan det derfor være lurt å vurdere utveksling fra et norsk lærested, fremfor å ta hele utdanningen utenlands. 

Dersom du vil studere til å bli grunnskolelærer i utlandet, er det anbefalt å gjøre det i land innenfor EU/EØS siden man da er sikret yrkesgodkjenning gjennom EØS-regelverket. Du må søke om å få utdanningen din godkjent av NOKUT når du kommer hjem. 

Les mer om godkjenning av utdanning som lærer fra utlandet

Faglærer
Å studere til å bli faglærer utenlands er mindre problematisk enn å studere til å bli grunnskolelærer. Du kan utdanne deg innen det faget eller de fagene du planlegger å undervise i, og deretter ta 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge når du kommer hjem. 

Les mer om faglærerutdanningen og PPU på Utdanning.no.

Praktisk-pedagogisk utdanning i kombinasjon med fagutdanning gir deg mulighet til å undervise for 5. klasse og oppover. Du kan bare bli tatt opp til PPU ved et lærested som tilbyr fagdidaktikk i det eller de fagene du har fordypet deg i.  

For å kunne søke om opptak til PPU kreves mastergrad til de fleste studieretninger, samt ofte 60 - 80 studiepoeng i det faget man vil undervise i. Det kan være en fordel å ha fordypning innen to fag, da søkere som er kvalifisert til å undervise to fag ofte prioriteres fremfor ettfagssøkere. Opptakskrav til PPU variere mellom de ulike lærestedene, undersøk derfor med den aktuelle skolen. Se her for oversikt over alle studier innen PPU i Norge.

Hvis du tar PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra NOKUT for å jobbe som lærer. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

Pedagogikk
Du kan ta pedagogiske fag over hele verden. 

Hvor kan du studere?

Du kan studere til å bli faglærer over hele verden siden du kan ta 1 år med PPU i Norge i etterkant. Trykk på knappen over; "lærer i utvalgte land" inne på landssidene våre. Der kan du se hvilke studietilbud som finnes i det enkelte land.

Jobbmuligheter
Grunnskolelærer, faglærer og pedagoger jobber som oftest i skoleverket, men er også kvalifisert for andre typer rådgivnings- og formidlingsoppgaver. Som pedagog kan du også jobbe i offentlig forvaltning, organisasjoner eller i næringslivet.

Annen informasjon

Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er fagforeningen til pedagogisk ansatte i skolen. Forbundet ivaretar medlemmers interesser i lønns- og arbeidsspørsmål og politiske saker.

 

Foto: Michael Davis-Burchat