I Danmark finnes en tverrfaglig kandidatutdannelse (master) i Social Intervention. Utdannelsen er en toårig overbygning, som tar opp studenter med forskjellige samfunnsvitenskapelige og humanistiske bachelorgrader.

Utdannelsen er for deg som ønsker en akademisk utdannelse som drivkraft for å skape bæredyktige sosiale forandringer i menneskers og organisasjoners liv.
Utdannelsen tilbys ved Roskilde Universitet (30 km vest for København). Den er offentlig og derfor gratis for norske studenter.

 

Tekst: Roskilde Universitet
Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer teoretiske perspektiver fra pædagogik, psykologi og socialvidenskab for at give kandidaterne begreber og værktøjer til at undersøge, designe og gennemføre interventionsprocesser. På Social Intervention arbejder man med både analytiske og praktiske værktøjer, der kan få sociale forandringer til at lykkes.  Undervisningen omfatter for eksempel:

  • Brugeres/borgeres og professionelles (forskellige) perspektiver
  • Hverdagslige, institutionelle og velfærdsstatslige kontekster for social intervention
  • Kvalitative, kvantitative og kollaborative metoder
  • Design, facilitering og projektledelse i interventionsprojekter
  • Bruger/borgerinddragelse
  • Professionelles arbejde og tværprofessionelt/-sektorielt samarbejde
  • Dokumentation og evaluering af sociale interventioner
  • Vidensformer og vidensbasering i sociale interventioner


Introduksjonsfilm
image.png

På Roskilde Universitet er problemorienteret projektlæring en hjørnesten. De studerendes arbejde og tid fordeles ligeligt mellem kursusundervisning og vejledt projektarbejde i grupper. Se mere på https://ruc.dk/problemorienteret-projektlaering-roskilde-universitets-paedagogiske-model

Studiemiljø:

På Social Intervention mødes forskellige studerende fra forskellige bacheloruddannelser. Studerende og underviserne/vejlederne på studiet kender hinanden godt. Vi arbejder ambitiøst med at skabe et nysgerrigt læringsmiljø, baseret på dialog og forskellige perspektiver, der er eksemplarisk for de samarbejds- og interventionsprocesser vi skal ud og arbejde med efter endt uddannelse.

På Roskilde Universitets campus findes mange aktiviteter og tilbud til de studerende - blandt andet i Studenterhuset, hvor studerende fra alle universitetets uddannelser mødes.

Beskæftigelsesmuligheder:

Udviklingskonsulent, projektleder, koordinator og akademisk medarbejder i styrelser, kommuner, private virksomheder, NGOer og større institutioner.

Optagekrav:

En relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk (professions)bachelorgrad (fx antropologi, læreruddannelse, psykologi, pædagogik, sociologi, socionom, sygepleje eller lignende).

Engelsk B. (Undervisningssproget er dansk, pensumlitteratur på dansk, engelsk, norsk og svensk.)

Se mere om adgangskrav på https://ruc.dk/trin-1-hvad-er-adgangskravene

Ansøgningsfrist:

1.mars
Se mere om optag på https://ruc.dk/optagelse-kandidat

 

Foto: Shutterstock/Karl Aage Isaksen